รองอธิบดีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ช่วยเตรียมความให้พร้อมเกษตรกร

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ช่วยเตรียมความให้พร้อมเกษตรกร

รองอธิบดีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ช่วยเตรียมความให้พร้อมเกษตรกร

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ช่วยเตรียมความให้พร้อมเกษตรกร

ณ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 บ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานในพิธีเปิดรายงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  (Field Day) ปี 2565  เป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมี เกษตรจังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอนาดูน เกษตรอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม เข้าร่วม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร เพื่อเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกร นำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ หากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่างๆ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และศูนย์เรียนรู้ฯ ก็จะเป็นที่พึ่งพา ช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง  ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้สำหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจง กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมไถกลบตอซังข้าวและหว่านถั่วพร้อม  และชมนิทรรศการของหน่วยงานฯ ภายในงานและพบปะเกษตรกรที่ร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 เกษตรกรเข้าเรียนรู้ในสถานีเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้ เกษตรกรเสนอแนวทางที่ได้จากการสรุปผลการเรียนรู้ เกษตรกรเยี่ยมชมนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมภายในงาน แบ่งกลุ่มเกษตรกรเข้าเรียนรู้ในสถานีเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 3 สถานี สถานีที่ 1 รักษ์ดิน รู้ดิน (การปรับปรุงบำรุงดิน การวิเคราะห์ดิน การใช้น้ำหมักชีวภาพ) สถานีที่ 2 ปลอดภัย ใช้ชีวภัณฑ์ (สารชีวภัณฑ์ และการใช้สารชีวภัณฑ์)  สถานีที่ 3 “เส้นฟาง” สร้างรายได้  (การใช้ประโยน์จากวัสดุทางการเกษตร เพาะเห็ดจากฟางข้าว)

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ช่วยเตรียมความให้พร้อมเกษตรกร

ณ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 บ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานในพิธีเปิดรายงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  (Field Day) ปี 2565  เป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมี เกษตรจังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอนาดูน เกษตรอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม เข้าร่วม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร เพื่อเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกร นำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ หากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่างๆ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และศูนย์เรียนรู้ฯ ก็จะเป็นที่พึ่งพา ช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง  ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้สำหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจง กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ช่วยเตรียมความให้พร้อมเกษตรกร

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมไถกลบตอซังข้าวและหว่านถั่วพร้อม  และชมนิทรรศการของหน่วยงานฯ ภายในงานและพบปะเกษตรกรที่ร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 เกษตรกรเข้าเรียนรู้ในสถานีเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้ เกษตรกรเสนอแนวทางที่ได้จากการสรุปผลการเรียนรู้ เกษตรกรเยี่ยมชมนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมภายในงาน แบ่งกลุ่มเกษตรกรเข้าเรียนรู้ในสถานีเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 3 สถานี สถานีที่ 1 รักษ์ดิน รู้ดิน (การปรับปรุงบำรุงดิน การวิเคราะห์ดิน การใช้น้ำหมักชีวภาพ) สถานีที่ 2 ปลอดภัย ใช้ชีวภัณฑ์ (สารชีวภัณฑ์ และการใช้สารชีวภัณฑ์)  สถานีที่ 3 “เส้นฟาง” สร้างรายได้  (การใช้ประโยน์จากวัสดุทางการเกษตร เพาะเห็ดจากฟางข้าว)

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ช่วยเตรียมความให้พร้อมเกษตรกร

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *