การเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักสมุนไพร

การเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักสมุนไพร

การเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักสมุนไพร

การเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักสมุนไพร

ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ “การเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต ” อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักสมุนไพร เฟส 2 โดยมี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ

การเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักสมุนไพร

 

รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักสมุนไพร เฟส 2 มีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่ออบรมให้ความรู้บุคลากรในการปลูกผักสมุนไพร การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ และเป็นการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคาดหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ในการปลูกผักสมุนไพรและเพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการของคณะ พร้อมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ

การเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักสมุนไพร

มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุด ในการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต จากการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในการนำพืช ผัก สมุนไพรที่ปลอดภัย ไร้สารเคมีมาบริโภค เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดี และให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการดำเนินชีวิต จากการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ของบุคลากร ให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป

การเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักสมุนไพร

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *