ผวจ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12-14

ผวจ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12-14
ผวจ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12-14
ผวจ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12-14
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามดูแลและช่วยเหลือนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ที่กำลังศึกษาอยู่ภายในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 ราย คือ
นางสาวฐิติชญา ลุนแดง นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 โรงเรียนวาปีปทุม นายศุทธวีร์ ยืนสุข นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 โรงเรียนวาปีปทุม นางสาวเกศรินทร์ ชินบุตร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 โรงเรียนวาปีปทุม นางสาวจีระภา หนูพร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร นางสาวศศิธร เสติ นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 โรงเรียนบรบือ นางสาวศุภมาศ เที่ยงภักดิ์ นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 โรงเรียนบรบือการลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนฯ ในวันนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และติดตามผลการเรียน ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ รวมทั้งปัญหาด้านการเรียน ความต้องการจะศึกษาต่อในระดับที่สูง นอกจากนี้ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่นักเรียนทุนด้วย
ทั้งนี้ นักเรียนและครอบครัวผู้รับทุนต่างสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนักเรียนที่ได้รับทุนได้กล่าวว่า จะตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ใฝ่ศึกษาหาความรู้ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
ผวจ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12-14
สำหรับมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) เป็นโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็ก เยาวชนไทย ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษามัธยมปลาย ได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาเป็นความต้องการ และเข้าสู่การมีอาชีพอย่างมั่นคง และเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศชาติบ่มเพาะวินัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนไทย ให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ นำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นชุมชน ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 13 รุ่น โดยในรุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ได้ยึดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการคัดเลือก คัดสรรที่กำหนดตามคู่มืออย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการลงเยี่ยมบ้าน การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ สอบถามความสมัครใจ เป็นต้น
ผวจ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12-14

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *