ม มหาสารคาม จัดเสวนา ดิน น้ำ อากาศ พืช บูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนลุ่มน้ำชี

ม มหาสารคาม เสวนา ดิน น้ำ อากาศ พืช บูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนลุ่มน้ำชี

ม มหาสารคาม เสวนา ดิน น้ำ อากาศ พืช บูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนลุ่มน้ำชี

ม มหาสารคาม เสวนา ดิน น้ำ อากาศ พืช บูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนลุ่มน้ำชี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเสวนา “ดิน น้ำ อากาศ พืช”การบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนลุ่มน้ำชี โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมชมผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรในการบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดด้อมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนลุ่มน้ำและล่ำน้ำมูลที่ สวก. สนับสนุนทุนวิจัยให้เป็นที่รับรู้และรู้จักอย่างกว้างขวางในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ นางสาวภาวดี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร นำนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ม มหาสารคาม เสวนา ดิน น้ำ อากาศ พืช บูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนลุ่มน้ำชี

การเสวนา “ดิน น้ำ อากาศ พืช” จัดขึ้นเพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการหรือกลไกการดำเนินงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องต่อการพัฒนาประกาศและกำหนดงบประมาณสำหรับการวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างเหมาะสม ให้สามารถนำงานวิจัยในประเด็นต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

รูปแบบการกิจกรรม ภาคเช้าเป็นการบรรยายจาก ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การรับมือกับภัยแล้งและอุทกภัย จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ปัจจัยที่มีผลกระทบกับแนวทางการปรับตัวและพัฒนาสู่ความยั่งยืนในลุ่มน้ำ  แห่งน้ำในพื้นที่ชลประทาน : ปัจจัยและความท้าทายในการกระจายน้ำสู่เกษตรกร และ ฐานข้อมูลและผลงานวิจัย : การเชื่อมโยงวิชาการเพื่อการจัดสินจอย่างมีประสิทธิภาพ

ม มหาสารคาม เสวนา ดิน น้ำ อากาศ พืช บูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนลุ่มน้ำชี

และช่วงบ่ายเป็นการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการดิน น้ำ อากาศ: กรณีศึกษาและแนวทางประยุกต์ในการทำเกษตร” โดยจะเน้นในประเด็นการเสวนาเกี่ยวกับเรื่อง ดิน (ฐานของการเติบโตและสุขภาพของพืช) น้ำ (แหล่งชีวิตและการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน) และอากาศ (การผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อเกษตร)

 

ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและนำไปสู่การบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำชี ก่อให้เกิดการลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำชีได้

ม มหาสารคาม เสวนา ดิน น้ำ อากาศ พืช บูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนลุ่มน้ำชี

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *