มนุษย์พันธุ์ดีจัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาและคณาจารย์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มนุษย์พันธุ์ดีจัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาและคณาจารย์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มนุษย์พันธุ์ดีจัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาและคณาจารย์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มนุษย์พันธุ์ดีจัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาและคณาจารย์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ณ ห้องรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์  บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและคณาจารย์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานทาง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และรายวิชาการวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ พัฒนาโครงงานและวิจัยในหน่วยงานหรือองค์กรนําไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหา โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและคณาจารย์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดขึ้นใน 2 ช่วง โดยช่วงแรก เดือนกรกฎาคม 2565 อบรมเรื่อง “การพัฒนาและประเมิน คุณภาพเครื่องมือโครงงานการวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กลุ่มนวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้สู่การเผยแพร่ในระดับชาติ” ส่วนช่วงที่ 2 เดือนสิงหาคม 2565 อบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสถิติทดสอบ สำหรับโครงงานการวิจัยทาง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” โดยผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครั้ง นี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเรียนในรายวิชาโครงงานทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ การวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการสอนภาษาไทย สำหรับนักศึกษา รวมไปถึงคณาจารย์ในสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มนุษย์พันธุ์ดีจัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาและคณาจารย์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์  บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า การพัฒนาโครงงาน และวิจัยทางภาษาเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา มีความสำคัญ เพราะสามารถนําไปใช้ใน หน่วยงานหรือเพื่อให้องค์กรได้นําไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ หรือต่อยอดนําไปใช้ ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญใน การพัฒนาโครงงานของนักศึกษา ดังนั้นจึงมีการจัดโครงการนี้ขึ้น และได้เรียนเชิญ วิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านการสื่อสาร การใช้ ภาษา และการวิจัยทางด้านการสื่อสาร มาเป็นวิทยากรโครงการฯ ในครั้งนี้ หวังเป็น อย่างยิ่งว่า คณาจารย์และนักศึกษาจะได้รับความรู้เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอนหรือ พัฒนาตัวเอง ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่เสียสละเวลา และขอให้การจัดโครงการครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

มนุษย์พันธุ์ดีจัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาและคณาจารย์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มนุษย์พันธุ์ดีจัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาและคณาจารย์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *