สรุปผลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม

สรุปผลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สรุปผลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม

สรุปผลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ   ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  แถลง สรุปผลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคามปีงบประมาณ 2564 จากงบประมาณที่ได้รับกว่า 235 ล้านบาท โดยมีสื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน เข้ารับฟัง ณ ลานกิจกรรม  โรงแรมตักสิลา   อำเภอเมืองมหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้สรุป 8 ประเด็นผลการดำเนินงานที่สำคัญในห้วงปีงบประมาณ 2564 ซึ่งประกอบด้วย 1. การรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค covid-19 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 2. การป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์อุบัติใหม่ในโค-กระบือโรค lumpy Skin  3. การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่มหาสารคาม 4. การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร ประกอบด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน  5.การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาสารคาม เร่งปลูกต้นไม้ ป่าไม้ทั้ง 13 อำเภอ แบบยั่งยืน   6. แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อมุ่งสู่มหาสารคาม มหานครปลอดมลพิษ 7.การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา 8 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งทั้ง 8 ประเด็นหลักนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้ประชาชนชาวมหาสารคามมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข ภายใต้สถานการณ์ covid 19  ในส่วนปีงบประมาณ 2565 จังหวัดมหาสารคามได้รับงบประมาณ 94 ล้านบาทเศษ จะดำเนิน 5 โครงการใหญ่ได้แก่  1.โครงการเพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทางการเกษตร  2.โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  3.โครงการพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ  4.โครงการส่งเสริมความมั่นคงเน้นในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน หากงบประมาณมาถึงพร้อมดำเนินการทันที

สุดท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนการการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี 64 และหวังว่าปี65 จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป โดยมีเป้าหมายคือ ประชาชน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *