เปิดป้ายอาคารเรียนพระเทพสิทธาจารย์ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เปิดป้ายอาคารเรียนพระเทพสิทธาจารย์ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน พระเทพสิทธาจารย์ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เปิดป้ายอาคารเรียนพระเทพสิทธาจารย์ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

นายศฎายุทธ ไซยะลาด นายอำเภอแกดำ ประธานในพิธี เปิด “อาคารพระเทพสิทธาจารย์” อาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนแกดำวิทยาคาร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 พร้อมทั้งพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าอาวาสวัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์  ทั้งคณะกรรมการ สถานศึกษา คณะครู คณะศิษย์เก่าโรงเรียนแกดำวิทยาคารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการจัดการศึกษา การทำกิจกรรมต่าง ๆ การบริการชุมชน เป็นผลให้เกิดการพัฒนา เกิดความก้าวหน้าต่อไป

เปิดป้ายอาคารเรียนพระเทพสิทธาจารย์ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

นายเชิดชัย พลกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนแกดำวิทยาคาร กล่าวว่า  ด้วยโรงเรียนแกดำวิทยาคาร ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังนี้ ตามสัญญาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และแล้วเสร็จตามสัญญาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ในวงเงิน 11 ล้านบาท บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ งานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วทุกประการ โดยความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแกดำวิทยาคาร คณะครู คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ชื่อว่า “อาคารพระเทพสิทธาจารย์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่นําพาชาวอำเภอแกดำมาบุกเบิกและก่อตั้งโรงเรียนแกดำวิทยาคารขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอ และมีปณิธานที่จะอบรมศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนโรงเรียนแกดำวิทยาคาร จนได้พัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระท่าน มุ่งเน้นการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ กับด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมระดมทรัพยากรด้านการศึกษา คือ จัดทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา เพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ สร้างรั้วโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพให้แก่นักเรียน

เปิดป้ายอาคารเรียนพระเทพสิทธาจารย์ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

การศึกษาคือการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จําเป็น มีลักษณะ นิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบ การงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็นความจําเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากความจําเป็น ด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค การศึกษาถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต เป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้านของชีวิต และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของชีวิต ในโลกที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และส่งผล กระทบให้วิถีการดำเนินชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน

เปิดป้ายอาคารเรียนพระเทพสิทธาจารย์ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เปิดป้ายอาคารเรียนพระเทพสิทธาจารย์ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *