อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายใต้แผนงานการพัฒนาตามผังภูมิสังคม

อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายใต้แผนงานการพัฒนาตามผังภูมิสังคม

อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายใต้แผนงานการพัฒนาตามผังภูมิสังคม

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายใต้แผนงานการพัฒนาตามผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map)

อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายใต้แผนงานการพัฒนาตามผังภูมิสังคม

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เปิดโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยคะคาง และขุดลอกลำน้ำกุดหูลิง บริเวณวัดป่าวังน้ำเย็น ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตามแผนงานการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด จิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน เข้าร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายใต้แผนงานการพัฒนาตามผังภูมิสังคม

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ผังภูมิสังคม เป็นผังที่แสดงสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ในเชิงกายภาพและสังคมวิทยา จัดทำขึ้นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาโดยยึดหลักภูมิสังคมนี้ คือหลักสำคัญยิ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไปแนะนำ อธิบายให้คนในพื้นที่เข้าใจสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ ให้คนในพื้นที่ช่วยกันคิดว่าต้องการอะไรจริงๆ และเขียนบันทึกลงในผังภูมิสังคม เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้วางแผนงานโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา และเกิดการรักษาให้ยั่งยืน เนี่องจากเป็นโครงการและกิจกรรมที่ตนมีส่วนร่วม และได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายใต้แผนงานการพัฒนาตามผังภูมิสังคม

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบนโยบายให้ส่วนราชการ มีการวางแผนการพัฒนาพื้นที่เป็นแบบแผนเดียวกัน (ONE PLAN) ได้ดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคม ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ครบทั้ง 133 ตำบล 13 อำเภอแล้วเสร็จ และผ่านการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับจังหวัด จำแนกประเภทและขนาดโครงการ ออกมาเป็นขนาด S,M,L และ XL และจากการเสนอชี้เป้าโครงการ/ กิจกรรม ขนาด S ที่จะดำเนินการเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตามผังภูมิสังคม จังหวัดได้พิจารณาให้ตำบล อำเภอ ดำเนินการในรูปแบบจิตอาสา โดยให้ทุกพื้นที่ตำบลดำเนินการพร้อมกัน ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เป็นวัน Kick Off ปูพรมจัดโครงการนำร่องทุกพื้นที่ทั่วจังหวัด จำนวน 133 โครงการนำร่อง รวมทั้ง “โครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยคะคาง และขุดลอกลำน้ำกุดหูลิง บริเวณวัดป่าวังน้ำเย็น ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำสำหรับการรับมือในฤดูฝน โดยคาดว่าจะเป็นโครงการนำร่องและตัวอย่างที่ดี ให้พื้นที่อื่นนำไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองต่อไป

อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายใต้แผนงานการพัฒนาตามผังภูมิสังคม

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *