ถอดบทเรียนหลังการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ถอดบทเรียนหลังการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ถอดบทเรียนหลังการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ถอดบทเรียนหลังการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ดร.สมเจตน์ ภูศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินงานโครงการวิจัย และบริการวิชาการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตร์ราชภัฏมหาสารคาม และมีการกําหนดกิจกรรม “การถอดบทเรียนหลังการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จำนวน 8 โครงการ เพื่อขยายผลองค์ความรู้หลังการดำเนินงานโครงการไปยังพื้นที่เครือข่ายอื่นๆ โดยมี นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธาน     ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในนามตัวแทนผู้จัดโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตัวแทนเด็กและเยาวชนในพื้นจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 80 คน ตัวแทนภาคประชาชน จากพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอแกดำ อำเภอนาดูน และอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 60 คน

ถอดบทเรียนหลังการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

จากนั้นได้ทำการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ เทศบาลตำบลโนนบุรี และกลุ่มวิสาหกจิ ทอผ้าไหมบ้านหนองหิน กลุ่ม วิสาหกิจทอผ้าไหมบ้านหนองหิน อำเภอนาดูน เพื่อให้ทุกฝ่ายบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ทางวิชาการด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การพัฒนาการท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

ถอดบทเรียนหลังการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ทางด้าน รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.กิตติกรณ์ บํารุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ในการถอดบทเรียนหลังการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จำนวน 8 โครงการมีดังนี้ โครงการ HUG Model นวัตกรรมป้องกันปัญหาของเยาวชนในพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้การส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคม ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงการระบบนวัตกรรมทางสังคมสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุครบวงจร โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่สู่ตลาดออนไลน์บนฐานเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างครบวงจร ระบบเจ้าโคตร การประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันการทะเลาะวิวาทในชุมชนของวัยรุ่นอีสานในยุคดิจิทัลโครงการรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้พิธีกรรมทางศาสนาในการแก้ไขปัญหาการ ติดสุรา กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม การสร้างนาฏยลักษณ์เพื่อการแสดงในประเพณี ฮีต 12 สาหรับชุมชน อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสารคามโครงการวิจัยนวัตกรรมผู้สูงวัยอัจฉริยะ และโครงการวิศวกรสังคม

ถอดบทเรียนหลังการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *