สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองก้าวไปสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

ก้าวไปสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองก้าวไปสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้

สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองก้าวไปสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันวิชาการของสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วม

สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองก้าวไปสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการทางวิชาการของสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม กศน.อำเภอ 13 อำเภอ กิจกรรมการประกวดโครงงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ระดับ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย) การประกวดบรรณารักษ์ 1 นวัตกรรม ประกวดการจัดการศึกษาต่อเนื่องโดยใช้แผนที่ 3 มิติ และ การประกวดคลิปวิดีโอ เรื่อง การรณรงค์การปลอดยาเสพติดในพื้นที่สถานศึกษา

สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองก้าวไปสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

นางชนกพร จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สร้างความมั่นใจให้กับสังคมและผลักดัน ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ดังนี้ 1) สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับสังคม 2) สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร ประชาชนและปะเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 3) ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชน สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน พร้อมทั้งนำนโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองก้าวไปสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *