กกต.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

กกต.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

กกต.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ที่ห้องสยามฮอลล์ โรงแรมสยามธารา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด การประชุมชี้แจง กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ข้อห้ามและความผิด ในการเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้ง 6 เขต เลือกตั้งของจังหวัดมหาสารคาม ผู้สนับสนุน สื่อมวลชน ผู้ที่สนใจและบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กว่า 300 คน

กกต.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
นางสาวจุฑามาศ จันโท ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง และกำหนดให้ วันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเมื่อสิ้นสุดการสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว มีผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 84 คน จาก 24 พรรคการเมือง ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหาและ อุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่ง คือการไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สนับสนุน ซึ่งบางครั้งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นอาจนำมาสู่การ ร้องเรียนร้องคัดค้านในการเลือกตั้งได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม จึงได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง และการยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

กกต.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *