องค์กรครูยื่นหนังสือให้ สส เห็นชอบญัตติการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้ผ่านสภา

องค์กรครูยื่นหนังสือให้ สส เห็นชอบญัตติการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้ผ่านสภา

องค์กรครูยื่นหนังสือให้ สส เห็นชอบญัตติการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้ผ่านสภา

องค์กรครูยื่นหนังสือให้ สส เห็นชอบญัตติการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้ผ่านสภา
เครือข่ายองค์กรครู ขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบญัตติการแก้ปัญหาหนี้สินครู ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ปัญหาหนี้สินครูเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร

องค์กรครูยื่นหนังสือให้ สส เห็นชอบญัตติการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้ผ่านสภา

นายจำเนียร ทวยภา ประธานกลุ่มยุติธรรมภิวัฒน์มหาสารคาม และนางคำหยาด ศรีบุญเรือง ประธานเครือข่ายแก้ปัญหาหนี้สินครูมหาสารคาม พร้อมสามชิกกว่า 30 คน ได้เดินทางไปที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแก้ปัญหาหนี้สินครู จังหวัดมหาสารคามเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกมาถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยผ่านนายสำลี รักสุทธิ อดีต สส. มหาสารคาม และนายอวยชัย วะทา ประธาน เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย ให้ส่งไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สังกัดพรรคของท่าน โปรดได้ช่วยให้ความเห็นชอบกับญัตติดังกล่าวด้วยเพื่อขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบญัตติการแก้ปัญหาหนี้สินครู ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ปัญหาหนี้สินครูเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรตามหนังสือที่อ้างถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือเรียกประชุมในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ในระเบียบวาระการประชุมมีญัตติแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรการศึกษารวมอยู่ด้วย
เพื่อให้ญัตติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของสภา คณะครูจากกลุ่มยุติธรรมภิวัฒน์ และเครือข่ายแก้ปัญหาหนี้สินครูอยากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบกับญัตติดังกล่าว

องค์กรครูยื่นหนังสือให้ สส เห็นชอบญัตติการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้ผ่านสภา

นายจำเนียร ทวยภา ประธานกลุ่มยุติธรรมภิวัฒน์มหาสารคาม กล่าวว่า ครูถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคน เพราะครูคือผู้จัดการศึกษาให้คนเป็นคนที่ดีมีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป การที่ครูจะทำหน้าที่ได้ดีมีคุณภาพนั้น นอกจากจะมีสื่อ อุปกรณ์และนวัตกรรมที่ดีและทันสมัยแล้ว ครูจะต้องมีขวัญและกำลังใจที่ดีด้วย แต่สภาพปัจจุบันครูส่วนใหญ่มีหนี้สินจำนวนมาก เมื่อครูเป็นหนี้ก็จะทำให้เป็นทุกข์ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่จัดการศึกษาของครู ซึ่งจะทำให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนมีปัญหาและการพัฒนาประเทศชาตมีปัญหาตามมาด้วย
กลุ่มครูที่มีปัญหาดังกล่าวได้ต่อสู้ เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูมาเป็นเวลานาน แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไข จึงได้ตั้งกลุ่มยุติธรรมภิวัฒน์และเครือข่ายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูขึ้นมา
เพื่อร่วมกันศึกษาที่มาปัญหา วิธีแก้ปัญหา และรวมรวบข้อมูลเป็นข้อเสนอต่อฝ่ายการเมืองคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตามระบบรัฐสภาต่อไป
ฝ่ายการเมือง โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นำปัญหาตามข้อเสนอของครูไปจัดตั้ง

องค์กรครูยื่นหนังสือให้ สส เห็นชอบญัตติการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้ผ่านสภา
เป็นญัตติเสนอสภาผู้แทนราษฎรในหัวข้อเรื่อง “ญัตติแก้ไขปัญหาหนี้และครูและบุคลากรทางการศึกษา” ทางสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุเข้าในสารบบญัตติในสภา และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาตามขั้นตอน เมื่อศึกษาเสร็จแล้วจึงได้นำเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบต่อไป
บัดนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุญัตติดังกล่าวเข้าวาระการประชุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นี้แล้ว แต่กลุ่มครูไม่มั่นใจว่าจะได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค เพื่อขอความกรุณาหัวหน้าพรรคการเมืองได้บอกผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โปรดให้ความเห็นชอบตามญัตติดังกล่าวด้วย
กลุ่มครูเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านคงเห็นความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาประเทศชาติ จึงเชื่อว่าทุกท่านจะให้ความเห็นชอบด้วยการยกมือให้ญัตติแก้ไขปัญหาหนี้สินครูผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู สู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

องค์กรครูยื่นหนังสือให้ สส เห็นชอบญัตติการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้ผ่านสภา

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *