สถาบันพระบรมราชชนก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ

สถาบันพระบรมราชชนก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิซาการ แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ที่หอประชุมโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ที่สนใจเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถานศึกษาในเขตสุขภาพที่ 7 และทำข้อตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ เพื่อตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันพระบรมราชชนก ในระดับปริญญาตรี ทั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งมีวิทยาลัยกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้อย่างทั่วถึง กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา และกิจกรรมนิทรรศการ ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้เป็นครั้งที่ 3 ได้ขยายโอกาสเข้าถึงการศึกษาไปยังโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการลงนามทั้งหมด 76 โรงเรียน มีนักเรียนที่สนใจจากโรงเรียนที่ร่วมลงนามฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 487 คน
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สถาบันพระบรมราชชนก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิซาการ แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันพระบรมราชชนก

 

สถาบันพระบรมราชชนก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิซาการ แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อที่หอประชุมโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ที่สนใจเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถานศึกษาในเขตสุขภาพที่ 7 และทำข้อตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ เพื่อตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันพระบรมราชชนก ในระดับปริญญาตรี ทั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งมีวิทยาลัยกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้อย่างทั่วถึง กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา และกิจกรรมนิทรรศการ ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้เป็นครั้งที่ 3 ได้ขยายโอกาสเข้าถึงการศึกษาไปยังโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการลงนามทั้งหมด 76 โรงเรียน มีนักเรียนที่สนใจจากโรงเรียนที่ร่วมลงนามฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 487 คน
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ที่หอประชุมโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ที่สนใจเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถานศึกษาในเขตสุขภาพที่ 7 และทำข้อตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ เพื่อตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันพระบรมราชชนก ในระดับปริญญาตรี ทั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งมีวิทยาลัยกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้อย่างทั่วถึง กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา และกิจกรรมนิทรรศการ ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้เป็นครั้งที่ 3 ได้ขยายโอกาสเข้าถึงการศึกษาไปยังโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการลงนามทั้งหมด 76 โรงเรียน มีนักเรียนที่สนใจจากโรงเรียนที่ร่วมลงนามฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 487 คน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
สถาบันพระบรมราชชนก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิซาการ แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อที่หอประชุมโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ที่สนใจเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถานศึกษาในเขตสุขภาพที่ 7 และทำข้อตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ เพื่อตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันพระบรมราชชนก ในระดับปริญญาตรี ทั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งมีวิทยาลัยกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้อย่างทั่วถึง กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา และกิจกรรมนิทรรศการ ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้เป็นครั้งที่ 3 ได้ขยายโอกาสเข้าถึงการศึกษาไปยังโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการลงนามทั้งหมด 76 โรงเรียน มีนักเรียนที่สนใจจากโรงเรียนที่ร่วมลงนามฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 487 คน
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *