ป.ป.ช มหาสารคาม แถลงข่าวผลงานด้านป้องกันการทุจริต

ป.ป.ช มหาสารคาม แถลงข่าวผลงานด้านป้องกันการทุจริต
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ภายใต้โครงการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคามโดยมีผอ.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ หลังจากพิธีเปิด ผอ.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม แถลงผลดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานฯ โดยแบ่งเป็นภาระกิจหลักของสำนักงานฯ 3 ด้านประกอบ ไปด้วย ด้านป้องกันการทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการปราบปรามการทุจริต กิจกรรมต่อไปเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยน
ป.ป.ช มหาสารคาม แถลงข่าวผลงานด้านป้องกันการทุจริต
ในหัวข้อ”สื่อ…กับการป้องกันการทุจริต” มีผู้ร่วมเสวนา 3 ท่านประกอบ ไปด้วย ผอ.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม และนายสมไชย พจน์วิวัฒน์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดมหารสารคาม โดยมี ดร.อวยชัย วะทา อนุกรรมการ สปท.ภาค 4 และโค้ช STRONG จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และกิจกรรมสุดท้าย เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริต โดยใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม ประกอบไปด้วย เว็ปไซด์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) application WE STRONG สำนักงาน ป.ป.ช.และ www.facebook.com/naccmahasarakham ซึ่งเป็นช่องทางในการติดตามข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแส และร้องเรียนการทุจริตโดยนายพีระณัฐ สีทองเดชารัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสื่อสารมวลชนต่างๆ และครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ป.ป.ช มหาสารคาม แถลงข่าวผลงานด้านป้องกันการทุจริต

ภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต (ระหว่าง ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอ 13 อำเภอ

– โครงการทั้งหมด 235 โครงการ                                        (งบประมาณรวม 110,281,200 บาท)

– ดำเนินการลงพื้นที่สุ่มตรวจ 41 โครงการ                          (งบประมาณ        19,631,000 บาท)

– พบการกระทำความผิด จำนวน 24 โครงการ

– คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย ประมาณ 5,953,600 บาท

– หลังจากการลงพื้นที่ฯ มี 2 แห่ง ได้คืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว ส่งคืนราชการ รวมเป็นเงิน 345,512 บาท

– ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ป.ป.ช มหาสารคาม แถลงข่าวผลงานด้านป้องกันการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม มีผลงานด้านการปราบปรามการทุจริต ดังนี้

มีเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงสะสมทั้งหมด  จำนวน  228  เรื่อง เป็นเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ (เลขแดง) จำนวน 38 เรื่อง เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้วเสร็จซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนออนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาและเสนอกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา จำนวน 21 เรื่อง คงเหลือ จำนวน 169 เรื่อง

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *