การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด 

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1ปี 2566 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด 

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1ปี 2566 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1ปี 2566 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด 

ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดมหาสารคาม  นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด  โดยมี นายกมล ศรีล้อม รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด ในนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 สหกรณ์สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ทุกคน ที่ได้ให้เกียรติและสละ เวลาอันมีค่าของ ขณะนี้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด มีสหกรณ์สมาชิก จำนวน 54 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 610,827,632.87 บาท (หกร้อยสิบล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพัน หกร้อยสามสิบสองล้านแปดสิบเจ็ดสตางค์) การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสหกรณ์สมาชิก จำนวน 54 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ รายงานผลการดำเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2566  รายงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2566  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำกัด พ.ศ. 2566  เรื่องพิจารณาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด ขอรับเงินฝากโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 จำนวน 13 คน ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจำนวน 54 คน ฝ่ายจัดการจำนวน 6 คน ผู้สังเกตการณ์จำนวน 38 คน ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชี รวมผู้เข้าประชุม จำนวน 111 คน

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1ปี 2566 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *