เปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน พระธาตุนาดูนเกมส์ ครั้งที่ 4

เปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน พระธาตุนาดูนเกมส์ ครั้งที่ 4

เปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน พระธาตุนาดูนเกมส์ ครั้งที่ 4

เปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน พระธาตุนาดูนเกมส์ ครั้งที่ 4

นายลัทธิชัย โชคชัยวัฒนากร ประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 ครั้งที่ 4 “พระธาตุนาดูนเกมส์” ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค

เปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน พระธาตุนาดูนเกมส์ ครั้งที่ 4

นายจิรภัทร ประบุญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค กล่าวรายงาน ในนามคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักกีฬา – นักกรีฑา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน  เยาวชนคือกําลังสำคัญของชาติในอนาคต เป็น สิ่งที่บ่งชี้ได้เป็นอย่างดีว่า อนาคตของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับบุตรหลานเยาวชน ที่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง ที่พวกเราทุกคน โดยเฉพาะ สถานศึกษาที่ต้องตระหนักและเห็นความสำคัญในการที่จะกล่อมเกลา ลูกหลาน เด็กนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและคนมีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มี คุณค่าต่อสังคม ประเทศชาติและส่วนรวม ดังเจตนารมณ์ของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นคน ดีที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

เปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน พระธาตุนาดูนเกมส์ ครั้งที่ 4

เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว กลุ่มเครือข่ายพัฒนา คุณภาพการศึกษาที่ 13 ประกอบด้วย โรงเรียนในเครือข่าย 13 โรงเรียน จึง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 “พระธาตุนาดูนเกมส์” ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านกีฬา เพื่อเป็นการปลูกฝังด้านความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้านทักษะการกีฬา ภายใต้กฎ กติกา ตลอดจนความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ประเภทกีฬาทั้งหมด 13 รายการ  ประเภทกรีฑา มีการแข่งขันทั้งหมด 17 รายการ

เปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน พระธาตุนาดูนเกมส์ ครั้งที่ 4

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *