งานวันเด็ก 2567 วิทยาลัยเกษตรมหาสารคาม เด็ก ๆ สนุกสนานร่วมถ่ายรูปกับนักแสดง 4king มาโชว์ตัวถึงที่

งานวันเด็ก 2567 วิทยาลัยเกษตรมหาสารคาม เด็ก ๆ สนุกสนานร่วมถ่ายรูปกับนักแสดง 4king มาโชว์ตัวถึงที่

งานวันเด็ก 2567 วิทยาลัยเกษตรมหาสารคาม เด็ก ๆ สนุกสนานร่วมถ่ายรูปกับนักแสดง 4king มาโชว์ตัวถึงที่

งานวันเด็ก 2567 วิทยาลัยเกษตรมหาสารคาม เด็ก ๆ สนุกสนานร่วมถ่ายรูปกับนักแสดง 4king มาโชว์ตัวถึงที่

ณ หอประชุมพระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคาม  มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” 2567  สืบเนื่องจากความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมสังคม ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีมหาสารคามได้กําหนดจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ชุมชน หน่วยงานในการมีส่วนร่วม พัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสและเข้าถึงประสบการณ์ผ่านกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมทักษะอาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี และยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และเยาวชนต้นแบบในการสร้างสรรค์สังคม การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความเมตตาและร่วมมือจากภาคีเครือข่าย มีนักแสดงจากหนังเรืองโฟคิง ชมรมออฟโรดช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง กองพลทหารราบที่ 6

งานวันเด็ก 2567 วิทยาลัยเกษตรมหาสารคาม เด็ก ๆ สนุกสนานร่วมถ่ายรูปกับนักแสดง 4king มาโชว์ตัวถึงที่

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รอง ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า จากที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตลอดจนภาคีเครือข่ายองค์กรเอกชนทุกหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และตระหนักถึง ความสำคัญของการศึกษา สร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน และร่วมกันจัดงาน “วันเด็ก แห่งชาติ” ขึ้นในวันนี้ นับเป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของสังคมและประเทศชาติได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะการ ดำเนินชีวิตให้พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นใน สถาบันหลักของชาติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับคําขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 ที่ท่านนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ได้มอบเป็นคําขวัญวัน เด็กปีนี้ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” กระผมขอขอบคุณคณะดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนรวมและ ผลักดันการจัดงานขึ้นในครั้งนี้ และขอชื่นชมยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ และเยาวชนต้นแบบ ทุกท่านในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์สังคมไทย ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน  การจัดงานทุกภาคส่วนในการส่งมอบความสุขแก่เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และขอให้กําลังใจแก่ทุกท่านในร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

งานวันเด็ก 2567 วิทยาลัยเกษตรมหาสารคาม เด็ก ๆ สนุกสนานร่วมถ่ายรูปกับนักแสดง 4king มาโชว์ตัวถึงที่

 

 

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *