ป.ป.ช.ติดตามปัญหาความเสี่ยงต่อทุจริต โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่มหาสารคาม

ป.ป.ช.ติดตามปัญหาความเสี่ยง โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่มหาสารคาม กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน พบบางแห่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

ป.ป.ช.ติดตามปัญหาความเสี่ยง โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่มหาสารคาม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยคณะทำงาน Tac Team นำโดย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และคณะผู้บริหารสำนักป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเด็นปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. รวบรวมและคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและเกิดขึ้น เพื่อนำประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวสู่การกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.มหาสารคาม ได้นำคณะทำงานฯ ลงพื้นที่สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ พื้นที่ดำเนินโครงการของ น.ส.หยกพิมพ์มณี อุตมะ บ.ดอนหันพัฒนา ม.10 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม แปลงขนาด 3 ไร่ โดยพบว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ขาดแคลนแหล่งน้ำ เกษตรต้องว่าจ้างช่างมาขุดเจาะบ่อบาดาล โซล่าเซลล์มาติดตั้ง จำนวน 40,000 บาท เพื่อแก้ปัญหา ใช้เพาะปลูกพืชทางการเกษตรและนำน้ำลงบ่อ

ป.ป.ช.ติดตามปัญหาความเสี่ยง โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่มหาสารคาม

นางสงวน มะเสนา พัฒนาการ จ.มหาสารคาม ได้สรุปรายงานในภาพรวม จังหวัดมีการดำเนินโครงการทั้งหมด 880 แปลง/ครัวเรือน งบประมาณ 121,488,440 บาท ปัญหาอุปสรรค พบสภาพพื้นดินบางแห่งเป็นหินดินดาน ไม่สามารถขุดได้ตามรูปแบบแปลน ทำให้ปริมาณการกักเก็บน้ำได้น้อย น้ำซึมลงใต้ผิวดิน ทำให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีเงินเหลือส่งคืน ซึ่งทาง ป.ป.ช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับพื้นที่ต่อไป

ป.ป.ช.ติดตามปัญหาความเสี่ยง โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่มหาสารคาม

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *