กรมประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสื่อสารเชิงรุกรวมทั้ง ช่วยกันป้องกันข่าวลวง ข่าวไม่จริง

รวมทั้ง ช่วยกันป้องกันข่าวลวง ข่าวไม่จริง
กรมประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสื่อสารเชิงรุก เสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน รวมทั้ง ช่วยกันป้องกันข่าวลวง ข่าวไม่จริง
รวมทั้ง ช่วยกันป้องกันข่าวลวง ข่าวไม่จริง
ที่ห้องประชุมห้องทีซีซี 3 ตักสิลาคอนเวนชั่น ฮอลล์ 3 โรงแรมตักสิลา ถนนสมถวิลราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ดูแลหอกระจายข่าวและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ โดยในวันนี้มีผู้ดูแลหอกระจายข่าว สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจน นิสิตที่กำลังฝึกประสบการณ์ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เข้ารับการประชุมสัมมนาฯ จำนวน 50 คน เพื่อให้มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ และสามารถผลิตงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ได้ รวมทั้งได้รับความรู้ มีความเข้าใจ สามารถพัฒนาทักษะของตนเอง และร่วมเป็นเครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ในการนำข้อมูลข่าวสารไปขยายผลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้ง ช่วยกันป้องกันข่าวลวง ข่าวไม่จริง
นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงานว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐเพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนและเป็นกลไกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล ที่จะต้องสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกลุ่มเป้าหมาย กรมประชาสัมพันธ์จึงได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณอีกส่วนหนึ่งจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ให้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์แก่เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ เพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม มีศูนย์กลางระบบข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้ง ช่วยกันป้องกันข่าวลวง ข่าวไม่จริง
ทางด้าน นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐเพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นกลไกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล ที่จะต้องสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกลุ่มเป้าหมายทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารสนเทศ New Media และสื่อบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ถือเป็นหัวใจสำคัญ ในการสื่อสารนโยบายรัฐบาล ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นและอยากฝากเครือข่ายที่ผ่านการประชุมสัมมนาฯ ช่วยขยายข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ในครั้งนี้ 2 ประเด็น ประกอบด้วย
1.ช่วยขยายเรื่องดี ๆ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องที่ต้องรู้ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ของประชาชน เรื่องที่ควรรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ประชาชนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ และเรื่องที่อยากรู้ คือเรื่องที่ใกล้ตัว เรื่องที่ชื่นชอบพร้อมสอดแทรกสาระ
2.ตัดเรื่องร้าย ๆ เช่นข้อมูลข่าวสารที่สร้างความสับสน สร้างความตระหนก ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน และข่าวลวงข่าวปลอม
ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ ขอเป็นทางเลือกแรกที่ให้ทุกท่านสามารถเช็คข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
รวมทั้ง ช่วยกันป้องกันข่าวลวง ข่าวไม่จริง

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *