สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิก เพื่อให้มีการยกระดับฟาร์ม

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิก เพื่อให้มีการยกระดับฟาร์ม

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิก เพื่อให้มีการยกระดับฟาร์ม

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายวรกร  อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดการอบรม หลักสูตร ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม” Good Farming Management (GMP) “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม” มาตรฐานฟาร์มโคนม Good Agricultural Practices ( GAP) โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัดมหาสารคาม เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเลี้ยงโคนมให้แก่สมาชิกให้มีการจัดการฟาร์มเข้าสู่การรับรองมาตรฐานฟาร์ม โดยการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนในการยกระดับการพัฒนาปรับปรุงฟาร์มให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานฟาร์มนั้น

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิก เพื่อให้มีการยกระดับฟาร์ม

นายณัฐวุฒิ   ประทีปะวณิช รองประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด กล่าวว่า ด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ได้กำหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิก เพื่อให้มีการยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ โดยการรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์โคนมโคกก่อได้มีการพัฒนาการจัดการฟาร์มให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ตามคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม เป็นมาตรฐานทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  5  มาตรา  15  และมาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.2551 วัตถุประสงค์เพื่อให้โคนมที่มีสุขภาพดี ผลิตน้ำนมโคที่ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันสมาชิกจำนวน 97 ครอบครัว ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) จำนวนร้อยละ 40  และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงฟาร์มจำนวนร้อยละ 60 คาดว่าภายในปี 2566 สมาชิกจะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงฟาร์มให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ไม่น้อยกว่าจำนวนร้อยละ 70

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *