มรม.เปิดโครงการพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

 มรม.เปิดโครงการพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

มรม.เปิดโครงการพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

 มรม.เปิดโครงการพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดแถลงข่าวเปิด “โครงการพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้” ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพิ่มทักษะ พัฒนาอาชีพ ถอดบทเรียนและขยายผลให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร จากคณะผู้วิจัยซึ่งเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาออกแบบหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการเลี้ยงปลาและปลูกพืชระบบอควาโปนิกส์ หลักสูตรการปลูกสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจ หลักสูตรการเพาะเห็ดครบวงจร และหลักสูตรเกษตรแบบผสมผสาน

 มรม.เปิดโครงการพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

แผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นน้ำ มีการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของชุมชน จากผลกระทบของโควิด-19 แล้วนำมาออกแบบหลักสูตร ระยะกลางน้ำ อบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้  และ ระยะปลายน้ำ ทำการถอดบทเรียนต้นแบบ ขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงโดยวิทยากรตัวคูณ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ คือพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และในพื้นที่ภาคใต้ 10 จังหวัด ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อสม. เกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม OTOP  3,300 กลุ่ม จำนวน 33,000 คน เน้นฝึกปฏิบัติ สร้างระบบพี่เลี้ยงในการขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

 มรม.เปิดโครงการพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

โดยในพิธีแถลงข่าว ได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ประสานงานในพื้นที่ สื่อมวลชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

 มรม.เปิดโครงการพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *