จังหวัดมหาสารคาม Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย

จังหวัดมหาสารคาม Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปลัดจังหวัดมหาสารคาม พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการที่ร่วมจำหน่ายสินค้า เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ การจัดโครงการ Kick off พาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการดูแลค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยการดูแลราคาสินค้าและบริการ พร้อมส่งเสริมให้มีการกระจายแหล่งจำหน่ายสินค้าให้ทั่วถึง เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้า ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมและลดความเหสื่อมล้ำในสังคมเพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากและผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน มีสิน้าลดราคา อย่างเช่น  น้ำตาลทราย  กก.ละ 18 บาท น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร 45 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 -3 แผงละ 90 บาท ข้าวขาว 80 บาท เนือหมูแดง กก.ละ 150 บาท  นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การส่งเสริมพัฒนาตลาดชุมชนให้เป็นแหล่งซื้อขาย เพื่อกระจายสินค้าสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ในราคาประหยัดมากขึ้น และชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs ผู้ประกอบการ Startup และผู้ประกอบการ Biz Club ของจังหวัดมหาสารคาม การจัดงานครั้งนี้ จะช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอวาปีปทุม ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอบรบือ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอ รวมไปถึงอำเภอในระแวกใกล้เคียง ที่มีโอกาสแวะเวียนมาซื้อสินค้าราคาประหยัด และได้ช่วยอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าอีกด้วย

จังหวัดมหาสารคาม Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย

จังหวัดมหาสารคาม Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปลัดจังหวัดมหาสารคาม พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการที่ร่วมจำหน่ายสินค้า เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ การจัดโครงการ Kick off พาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการดูแลค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยการดูแลราคาสินค้าและบริการ พร้อมส่งเสริมให้มีการกระจายแหล่งจำหน่ายสินค้าให้ทั่วถึง เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้า ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมและลดความเหสื่อมล้ำในสังคมเพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากและผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน มีสิน้าลดราคา อย่างเช่น  น้ำตาลทราย  กก.ละ 18 บาท น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร 45 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 -3 แผงละ 90 บาท ข้าวขาว 80 บาท เนือหมูแดง กก.ละ 150 บาท  นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การส่งเสริมพัฒนาตลาดชุมชนให้เป็นแหล่งซื้อขาย เพื่อกระจายสินค้าสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ในราคาประหยัดมากขึ้น และชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs ผู้ประกอบการ Startup และผู้ประกอบการ Biz Club ของจังหวัดมหาสารคาม การจัดงานครั้งนี้ จะช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอวาปีปทุม ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอบรบือ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอ รวมไปถึงอำเภอในระแวกใกล้เคียง ที่มีโอกาสแวะเวียนมาซื้อสินค้าราคาประหยัด และได้ช่วยอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าอีกด้วย

ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปลัดจังหวัดมหาสารคาม พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการที่ร่วมจำหน่ายสินค้า เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ การจัดโครงการ Kick off พาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการดูแลค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยการดูแลราคาสินค้าและบริการ พร้อมส่งเสริมให้มีการกระจายแหล่งจำหน่ายสินค้าให้ทั่วถึง เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้า ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมและลดความเหสื่อมล้ำในสังคมเพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากและผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน มีสินค้าลดราคา อย่างเช่น  น้ำตาลทราย  กก.ละ 18 บาท น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร 45 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 -3 แผงละ 90 บาท ข้าวขาว 80 บาท เนือหมูแดง กก.ละ 150 บาท

จังหวัดมหาสารคาม Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปลัดจังหวัดมหาสารคาม พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการที่ร่วมจำหน่ายสินค้า เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ การจัดโครงการ Kick off พาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการดูแลค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยการดูแลราคาสินค้าและบริการ พร้อมส่งเสริมให้มีการกระจายแหล่งจำหน่ายสินค้าให้ทั่วถึง เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้า ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมและลดความเหสื่อมล้ำในสังคมเพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากและผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน มีสิน้าลดราคา อย่างเช่น  น้ำตาลทราย  กก.ละ 18 บาท น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร 45 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 -3 แผงละ 90 บาท ข้าวขาว 80 บาท เนือหมูแดง กก.ละ 150 บาท  นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การส่งเสริมพัฒนาตลาดชุมชนให้เป็นแหล่งซื้อขาย เพื่อกระจายสินค้าสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ในราคาประหยัดมากขึ้น และชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs ผู้ประกอบการ Startup และผู้ประกอบการ Biz Club ของจังหวัดมหาสารคาม การจัดงานครั้งนี้ จะช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอวาปีปทุม ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอบรบือ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอ รวมไปถึงอำเภอในระแวกใกล้เคียง ที่มีโอกาสแวะเวียนมาซื้อสินค้าราคาประหยัด และได้ช่วยอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าอีกด้วย

นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การส่งเสริมพัฒนาตลาดชุมชนให้เป็นแหล่งซื้อขาย เพื่อกระจายสินค้าสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ในราคาประหยัดมากขึ้น และชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs ผู้ประกอบการ Startup และผู้ประกอบการ Biz Club ของจังหวัดมหาสารคาม การจัดงานครั้งนี้ จะช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอวาปีปทุม ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอบรบือ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอ รวมไปถึงอำเภอในระแวกใกล้เคียง ที่มีโอกาสแวะเวียนมาซื้อสินค้าราคาประหยัด และได้ช่วยอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าอีกด้วย

จังหวัดมหาสารคาม Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปลัดจังหวัดมหาสารคาม พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการที่ร่วมจำหน่ายสินค้า เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ การจัดโครงการ Kick off พาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการดูแลค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยการดูแลราคาสินค้าและบริการ พร้อมส่งเสริมให้มีการกระจายแหล่งจำหน่ายสินค้าให้ทั่วถึง เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้า ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมและลดความเหสื่อมล้ำในสังคมเพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากและผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน มีสิน้าลดราคา อย่างเช่น  น้ำตาลทราย  กก.ละ 18 บาท น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร 45 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 -3 แผงละ 90 บาท ข้าวขาว 80 บาท เนือหมูแดง กก.ละ 150 บาท  นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การส่งเสริมพัฒนาตลาดชุมชนให้เป็นแหล่งซื้อขาย เพื่อกระจายสินค้าสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ในราคาประหยัดมากขึ้น และชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs ผู้ประกอบการ Startup และผู้ประกอบการ Biz Club ของจังหวัดมหาสารคาม การจัดงานครั้งนี้ จะช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอวาปีปทุม ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอบรบือ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอ รวมไปถึงอำเภอในระแวกใกล้เคียง ที่มีโอกาสแวะเวียนมาซื้อสินค้าราคาประหยัด และได้ช่วยอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าอีกด้วย

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *