พัฒนาชุมชนยโสธร จัดงานพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสู่สากล

พัฒนาชุมชนยโสธร จัดงานพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสู่สากล

ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากลการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ต่างจังหวัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ให้ได้มาตรฐาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยโสธรและจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมในพิธี

พัฒนาชุมชนยโสธร จัดงานพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสู่สากล
นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดโสธร กล่าวว่า ด้วยจังหวัดยโสธร ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัด สร้างรายได้ของประชาชน เพื่อกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง จึงอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ และได้อนุมัติให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรดำเนินงานตามกิจกรรมการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล โดยกำหนดให้การ “จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ต่างจังหวัด” เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการบริหารจัดการ การจัดทำแผนธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งทุน ช่องทางการจำหน่าย และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

พัฒนาชุมชนยโสธร จัดงานพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสู่สากล
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จากทุกอำเภอของจังหวัดยโสธร จำนวน 30 กลุ่ม ระยะเวลาในการจัดงานรวม 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยได้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ อย่างเคร่งครัด

พัฒนาชุมชนยโสธร จัดงานพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสู่สากล

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *