วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน

วิทยาลัยพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลร่วมกันเปิดศูนย์ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน

วิทยาลัยพยาบาลศร๊มหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย ร่วมกันเปิดศูนย์ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน ณ วัดธัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วิทยาลัยพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลร่วมกันเปิดศูนย์ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน

แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม และเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม เพื่อบริการด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างอาชีพ รายได้ และสวัสดิการ กีฬาผู้สูงอายุและนันทนาการรื่นเริง และการบูรณาการธรรมะสู่สุขภาวะทางจิต และได้การขยายการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนในเชิงรุก โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม และเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดธัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วิทยาลัยพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลร่วมกันเปิดศูนย์ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เปิดเผยว่า การส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมจัดให้เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ ซึ่งสังคมในยุคปัจจุบัน การดำเนินชีวิตมีความซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่ ดังเช่น โควิด-19 และโรคที่มาจากพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล สิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพในยุคนี้คือ การเพิ่มความสามารถของบุคคลให้มีศักยภาพเพื่อการดำรงคงอยู่ของสุขภาวะ ที่จะต้องมีการสร้างและส่งเสริมให้ดีขึ้น ตลอดจนการควบคุมปัจจัยและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้คนมีสุขภาพดี

วิทยาลัยพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลร่วมกันเปิดศูนย์ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน

การจัดตั้ง“ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม และเครือข่าย จังหวัดมหาสารคาม” ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  จะเห็นได้ว่า ทุกภาคีในพื้นที่ได้มีการร่วมมือกันในการดำเนินการ ตั้งแต่ การวิเคราะห์บริบทของตนเองเพื่อผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม วิธีการ ทำงาน การประสานความร่วมมือในทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นที่พึงพอใจของประชาชน นำไปสู่สังคมสุขภาพที่มั่นคงและยั่งยืน ได้

วิทยาลัยพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลร่วมกันเปิดศูนย์ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน

ทั้งนี้ กราบขอบพระคุณ พระครูสารกิจประยุต ที่เมตตาให้ความอนุเคราะห์สถานที่วัดธัญญาวาสและร่วมเป็นแกนนำในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้   และขอชื่นชมเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ โดยเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน มองเห็นจุดแข็ง และเกิดความต้องการขยายการพัฒนาเพื่อสร้างสุขภาวะในชุมชน  ระดมทุนด้วยตนเอง ในรูปแบบของผ้าป่าสามัคคี สะท้อนถึงความมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมทุนทรัพย์ ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *