สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมีอแรงงานมหาสารคาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากร นักศึกษา

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมีอแรงงานมหาสารคาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากร นักศึกษา

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมีอแรงงานมหาสารคาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากร นักศึกษา

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมีอแรงงานมหาสารคาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากร นักศึกษา

 

ที่โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากร นักศึกษา ระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม กับ สำนักงานพัฒนาฝีมีอแรงงานมหาสารคาม โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาทักษะทางอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำ โดยเน้นพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ สร้างรายได้และมีงานทำ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ได้ตกลงร่วมกันในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่บุคลากร นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะผีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตและการพัฒนาประเทศ

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมีอแรงงานมหาสารคาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากร นักศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคามเป็นเมืองแห่งการศึกษา ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรนักศึกษา ระหว่างสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานมหาสารคาม ในวันนี้ ถือว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญยิ่งในการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดทั้งในด้านระบบฐานข้อมูล ได้แก่ ด้านอุปสงค์ อุปทาน เพื่อผลิตแรงงานคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในทุกด้าน รวมถึงการสนับสนุนการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ได้มาตรฐานสากล แก่บุคลากรและผู้สอน เพื่อนำความรู้ไปขยายผลให้แก่นักเรียน นักศึกษา กำลังแรงงานและผู้ประกอบการ ที่จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดมหาสารคาม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เน้น Skill โดยให้ผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะฝีมือ มีมาตรฐาน สร้างโอกาสที่จะได้รับการจ้างงาน การมีรายได้ที่มั่นคงในอนาคตต่อไป

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมีอแรงงานมหาสารคาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากร นักศึกษา

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *