คูโบต้า พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ แห่งแรกในภาคอีสาน

พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” แห่งแรกในภาคอีสาน
พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” แห่งแรกในภาคอีสาน นำองค์ความรู้ โซลูชั่น และเทคโนโลยีการเกษตร สู่ความยั่งยืนของเกษตรกรไทย
คูโบต้า พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ แห่งแรกในภาคอีสาน
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด “ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” ภายใต้ชื่อ ณ นา ฟาร์ม โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรเข้าร่วม โดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินหน้าขยาย “ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” เปิดเป็นแห่งแรกใน จ.มหาสารคาม ยก “คูโบต้า ฟาร์ม”ต้นแบบ มาเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ในระดับจังหวัด เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนมีรายได้ที่ยั่งยืน ชูจุดเด่นด้วย 6 โซน ตั้งเป้าขยายฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ให้ครบ 40 แห่งทั่วประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า
คูโบต้า พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ แห่งแรกในภาคอีสาน
.
นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “สยามคูโบต้า ได้เล็งเห็นว่าเรามีเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพในการร่วมกันขับเคลื่อนและขยายผลแนวคิดการทำเกษตรสมัยใหม่ จึงได้ริเริ่ม “โครงการฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ โดยผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า”โดยส่งเสริมให้ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผู้แทนจำหน่ายจะเป็นเจ้าของฟาร์มและดำเนินกิจกรรมธุรกิจฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ด้วยตนเอง โดยทางสยามคูโบต้าฯ จะเข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยง พร้อมทั้งสนับสนุนให้องค์ความรู้ โซลูชั่นและการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรควบคู่ไปกับเทคโนโลยี IoTโดยวางแผนในอีก 5 ปีข้างหน้าจะขยายโครงการนี้อีกกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ สำหรับ ณ นา ฟาร์ม เราได้มีการวิเคราะห์ในเรื่องปริมาณน้ำฝน สภาพดิน รายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่และข้อมูลเกี่ยวกับภาคเกษตรในจังหวัด วางแผนนำองค์ความรู้ โซลูชั่น และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีมากกว่า 20 โซลูชั่น พร้อมทั้งการออกแบบฟาร์มตั้งแต่เรื่องต้นทุนน้ำ เพื่อมาประกอบพิจารณาว่าควรปลูกพืชอะไรได้บ้างในแต่ละช่วงของปี เพื่อทำให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี ซึ่งทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการทำการเกษตรมากขึ้น
คูโบต้า พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ แห่งแรกในภาคอีสาน
.
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า“จังหวัดมหาสารคาม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรให้เกิดความเข้มแข็ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร และผลักดันเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการก่อตั้งฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่แห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาจังหวัดสู่ “เกษตรกรรมยั่งยืน นำภูมิปัญญาสร้างคุณค่า พัฒนาการค้าการลงทุน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี”
คูโบต้า พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ แห่งแรกในภาคอีสาน
.
ด้าน นางสุนิษา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการบริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าที่อยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรชาวมหาสารคาม เรามีเจตนารมณ์ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยคาดหวังในการสร้าง ณ นา ฟาร์ม เพื่อเป็น Smart Farm ต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้สามารถปลูกพืชได้หลากหลาย ช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูก รวมทั้งลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบต่อผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น อีกทั้งหวังสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรต่างๆ ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น”
ณ นาฟาร์ม (NANAFARM) ถือเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ที่แรกในโครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจด้านการทำการเกษตร ได้เรียนรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล ตามรูปแบบของ “คูโบต้า ฟาร์ม” แบ่งออกเป็น 6 โซนสร้างประสบการณ์ประกอบด้วย 1.โซนแกลอรี่น้ำ: ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำ ภายในฟาร์ม ได้แก่ การคำนวณต้นทุนน้ำ การบริหารจัดการน้ำผิวดิน การใช้นวัตกรรม Cement Fabric การให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะด้วยโทรศัพท์มือถือ การใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ การขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร2.โซนมีนาแล้ว เมื่อไหร่จะมีใจ (เกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา): เป็นโซนปลูกข้าว กข43 เพื่อนำเสนอพันธุ์ข้าวที่ดีต่อสุขภาพ และข้าวหอมใบเตย 3.โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ : เป็นการปลูกพืชผสมผสาน ทั้งพื้นผักสวนครัวตามรั้ว ผลไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรแซมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืช 4.โซนแกลอรี่ดิน : เป็นอาคารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดินชนิดต่างๆ การปรับปรุงคุณภาพดินเค็ม การเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินทรายด้วยการปลูกปอเทือง การไถกลบตอซังและใช้เป็นพื้นที่รองรับการจัดงานสัมมนา5. โซนเกษตรรายได้สูง : มีโรงเรือนที่เป็นระบบอัจฉริยะ การปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่มีราคาสูง 6. โซน ผักก่อนไหม ถ้าใจเหนื่อยล้า(พืชสลัด พริก และมะเขือ): เป็นโซนปลูกผักชนิดต่างๆ โดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆของคูโบต้าด้วยการนำนวัตกรรมเครื่องยกร่องผัก และเครื่องปลูกผักที่มาช่วยลดต้นทุนแรงงานอีกทั้งมีอาคารนิทรรศการและร้านอาหารเป็นพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของ ณ นา ฟาร์มและจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
คูโบต้า พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ แห่งแรกในภาคอีสาน
ณ นา ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามสำหรับการเข้าเยี่ยมชม จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบรายบุคคล สามารถ Walk in เข้ามาเยี่ยมชมใช้บริการร้านอาหาร รวมถึงอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรได้ทุกวัน และแบบหมู่คณะ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มราชการ กลุ่มนักศึกษา สามารถเข้าเยี่ยมชมโดยมีวิทยากรร่วมบรรยายได้สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่วันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Facebook Nana Farm (ณ นา ฟาร์ม) และ Official line : @nanafarm
คูโบต้า พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ แห่งแรกในภาคอีสาน

1 comment

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *